ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุม ปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่างง่าย ใครก็ทำได้?

Click to rate this post! [Total: 401 Average: 5] ในหน้า …

รายงานการประชุม ปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่างง่าย ใครก็ทำได้? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 401 Average: 5]

ปิดบัญชีธนาคาร

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

ตัวอย่าง รายงานการประชุม ปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุม

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด
ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………………….
เริ่มประชุม เวลา……………………………………….น.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม
2………………………………………………………………          กรรมการ
3……………………………………………………………..           กรรมการ
โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน
การปิดบัญชี : ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินในนามบริษัท…………………………………………..จำกัด ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ปิดบัญชีดังกล่าวตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา………………….น.

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนาม
(ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง)

ปิดบัญชีธนาคาร

 • 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • 4. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 5. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • 6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 7. ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
 • 8. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 9. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 10. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • 11. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 12. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 13. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

สนใจบริการคลิ๊ก >> รับทำบัญชี รายรับรายจ่าย ส่งธนาคาร

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,
ภงด กรอกแบบ แล้วเป็นขาดทุน

ภงด 50 กรอกแบบ แล้วเป็นขาดทุน?

ตัวอย่าง การกรอก ภ งด 50 ขาดทุน วิธีกรอกแบบ ภงด.50 ปี ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 ปี วิธีกรอกใบแนบขาดทุนสุทธิ คำอธิบาย ภงด 50 วิธี กรอก ภ งด 50 ทางอินเทอร์เน็ต ภงด 50 ยื่นเมื่อไหร่

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกจ้าง บริหารชีวิตการงานและความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนบุคคล?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้าง ภาษาอังกฤษ ลูกจ้าง คือ ลูกจ้าง ภาษา อังกฤษ อ่าน ว่า ลูกจ้างมีอะไรบ้าง สิทธิลูกจ้าง 13 ข้อ หน้าที่ของลูกจ้าง เพลงลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย
การถอนคำขอจดทะเบียน

ถอน คำขอ จดทะเบียน?

ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จชําระบัญชี คือ ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี จดทะเบียน เลิกบริษัท การ ยกเลิก บริษัท จํา กัด มี 2 กรณี จดทะเบียนพาณิชย์ ค่าปรับยื่น ล ช 3 ล่าช้า ยื่น ล ช 3 ภายใน กี่ วัน

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top