การประชุม

รับทำบัญชี.COM | 2 ตัวอย่าง รายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคาร?

Click to rate this post!
[Total: 401 Average: 5]

รายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคาร

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง รายงานการประชุม ปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุม

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด
ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………………….
เริ่มประชุม เวลา……………………………………….น.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม
2………………………………………………………………          กรรมการ
3……………………………………………………………..           กรรมการ
โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน
การปิดบัญชี : ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินในนามบริษัท…………………………………………..จำกัด ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ปิดบัญชีดังกล่าวตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา………………….น.

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนาม
(ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง)

ปิดบัญชีธนาคาร

 • 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • 4. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 5. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • 6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 7. ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
 • 8. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 9. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 10. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • 11. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 12. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 13. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

สนใจบริการคลิ๊ก >> รับทำบัญชี รายรับรายจ่าย ส่งธนาคาร

การประชุม

การประชุม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )