ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

2 ตัวอย่าง ปิดบัญชีธนาคาร รายงานการประชุม

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

ปิดบัญชีธนาคาร

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

ตัวอย่าง รายงานการประชุม ปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุม

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด
ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………………….
เริ่มประชุม เวลา……………………………………….น.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม
2………………………………………………………………          กรรมการ
3……………………………………………………………..           กรรมการ
โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน
การปิดบัญชี : ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินในนามบริษัท…………………………………………..จำกัด ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ปิดบัญชีดังกล่าวตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา………………….น.

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนาม
(ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง)

ปิดบัญชีธนาคาร

 • 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • 4. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 5. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • 6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 7. ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
 • 8. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 9. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 10. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • 11. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 12. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 13. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

สนใจบริการคลิ๊ก >> รับทำบัญชี รายรับรายจ่าย ส่งธนาคาร

Leave a Comment

Scroll to Top