การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน

2 ธค ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 111 Average: 5]

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน

ข้อหารือที่ กค 0811/16374
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16374
วันที่
: 2 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: การจ่ายเงินให้ราษฎรเพื่อชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทางราชการจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ เพียงใด
แนววินิจฉัย
: เงินค่าชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายให้แก่ราษฎรตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้ในกรณีนี้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้
: 60/26157

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top