การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน การหักภาษีเงินได้ณที่จ่าย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน

ข้อหารือที่ กค 0811/16374
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16374
วันที่
: 2 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: การจ่ายเงินให้ราษฎรเพื่อชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทางราชการจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ เพียงใด
แนววินิจฉัย
: เงินค่าชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายให้แก่ราษฎรตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้ในกรณีนี้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้
: 60/26157
Click to rate this post!
[Total: 113 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )