รายได้รับล่วงหน้า

4 รายได้รับล่วงหน้า หมวดบัญชี บันทึก

Click to rate this post!
[Total: 1632 Average: 5]

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้าหมายถึง
รายได้รับล่วงหน้าหมายถึง

รายได้รับล่วงหน้า คือ

รายได้รับล่วงหน้า คือ (Deferred Incomes) เงินที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า แต่เมื่อถึงสิ้นงวดกิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการและเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วจึงจะถูกบันทึกเป็นรายได้

รายได้รับล่วงหน้าต่างประเทศ

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ต้องลงบัญชีอย่างไร
รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า
ตามมาตรฐานการบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า แต่ไม่ควรเกินระยะเวลารอบบัญชีเกินกว่า 2 รอบบัญชี เพราะจะต้องนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วย แต่ต้องยันยอดกับรายได้ตามใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นต่อกรมศุลกากร

รายได้รับล่วงหน้าคือ
รายได้รับล่วงหน้าคือ

รายได้รับล่วงหน้า บันทึกบัญชี

Dr เงินสด/เงินฝาก
     Cr รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

 

บันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้า
บันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า คือ
รายได้รับล่วงหน้า คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 24, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top