ยืนยันยอดลูกหนี้การค้า

แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ภาษาอังกฤษ WORD DOC ล่าสุด?

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ คือ

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ (Debt Confirmation Letter) เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันยอดเงินที่ผู้ค้าหรือบริษัทต้องชำระให้กับลูกค้าหรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีหนี้ค้างชำระกับเจ้าของหนังสือ โดยภายในหนังสือจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินที่ค้างชำระ วันครบกำหนดชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้มักถูกใช้ในกรณีที่ผู้ขายต้องการส่งเอกสารเพื่อยืนยันยอดลูกหนี้ให้กับลูกค้าหรือซื้อสินค้าที่มีการค้างชำระหรือยังไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด หรืออาจใช้ในกรณีที่มีการตรวจสอบยอดเงินค้างชำระระหว่างกันและกันระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย (เจ้าของหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้)
 2. ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าหรือบริษัทที่มีหนี้ค้างชำระ
 3. รายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
 4. ยอดเงินที่ค้างชำระ
 5. วันครบกำหนดชำระเงิน
 6. เงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง)

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เป็นเอกสารทางธุรกิจที่สำคัญเนื่องจากมีประโยชน์ในการจัดเก็บหนี้และการบัญชี อีกทั้งยังช่วยในการกำกับและยืนยันยอดเงินที่ค้างชำระระหว่างฝ่ายขายและลูกค้าหรือฝ่ายซื้อสินค้าอย่างชัดเจน

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ word

ตัวอย่างข้อความของหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ให้และนำเสนอให้คุณได้ดังต่อไปนี้

[ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายหรือบริษัท] [วันที่]

[ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าหรือบริษัทลูกค้า] เรื่อง หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

เรียน [ชื่อลูกค้าหรือบริษัทลูกค้า],

เราขอยืนยันยอดลูกหนี้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อสินค้าหรือบริการ [ระบุชื่อสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขาย]
 2. วันที่ทำการซื้อขาย [ระบุวันที่ทำการซื้อขาย]
 3. ยอดเงินที่ค้างชำระ [ระบุยอดเงินที่ค้างชำระ]
 4. วันครบกำหนดชำระเงิน [ระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงิน]
 5. เงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติม [ระบุเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง]

โปรดทราบว่าเราต้องการชำระเงินตามยอดลูกหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระเงินที่ระบุ กรุณาดำเนินการชำระเงินภายในวันที่กำหนดเพื่อป้องกันการเกิดความล่าช้าหรือการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ชำระเงินล่าช้า

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับยอดลูกหนี้นี้ โปรดติดต่อฝ่ายการเงินของเราที่ [เบอร์ติดต่อหรืออีเมลติดต่อ]

ขอบคุณที่คุณไว้วางใจในการทำธุรกิจกับเรา และเราหวังว่าจะได้รับการชำระเงินตามกำหนดที่ระบุจากท่านโดยเร็วที่สุด

ขอแสดงความนับถือ, [ชื่อผู้ลงนาม] [ตำแหน่งผู้ลงนาม] [ชื่อบริษัท]

การขอยืนยันยอด

โดยปกติ การขอหนังสือยืนยันยอด ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำบัญชี หรือ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับภาษี แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญ และ เป็นเรื่องที่นักบัญชีงานสายตรวจสอบ จำเป็นต้องใช้ ส่วนมากจะเป็นผู้สอบบัญชี ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่ หนังสือยืนยันยอดหนี้ต่างๆ ผู้สอบจำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดด้วย

          การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปกำหนดไว้ในมาตราฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี หนังสือยืนยันยอดจำนวนหนี้  โดยส่วนมากจะเป็นการขอจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในบริษัท หรือ องค์กรที่ผู้สอบบัญชีกำลังตรวจ และการขอหนังสือยืนยันยอดจากบุคคลภายนอกนั้น ก็ไม่ได้กำหนดไว้เช่นกัน ว่าจะต้องมีรูปแบบใดที่ชัดเจน แต่เนื้อหาสาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีก็ ต้องใส่ลงไปด้วย  ส่วนมากมักจะขอกับคู่ค้าที่ค้าขายด้วยกัน

การขอหนังสือยืนยันยอดจะปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี 505 เรื่อง การขอคำยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก , มาตรฐานการสอบบัญชี 330 เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ และ รหัส มาตรฐานการสอบบัญชี  500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมดนี้ต้องนำมาประยุกต์ใช้รวมกันในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ excel

ส่วนใหญ่หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้จะถูกเขียนเป็นเอกสารข้อความที่ไม่ใช่ตาราง Excel

แบบหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชีลง Word ได้เลยไม่ต้อง Download

หนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชี

เรียน  กรรมการ
วันที่  ………………………  256X

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท…………………….จำกัด ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันยอดลูกหนี้ที่ปรากฏในสมุดบัญชีของบริษัทฯ ณวันที่……………………… 256X

อนึ่ง ท่านอาจได้ชำระยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายหลังวันที่ดังกล่าวข้างต้น  แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯใคร่ขอให้ท่านยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ดังกล่าวเท่านั้น  ถ้ายอดคงเหลือข้างต้นถูกต้องตรงกับหลักฐาน โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายหนังสือนี้ แต่ถ้าท่านเห็นว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างไว้ในด้านหลังหนังสือนี้  เมื่อท่านลงนามยืนยันว่าถูกต้องหรือแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างแล้ว โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ตรงไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โดยใช้ซองที่แนบมา  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

…………………………………………………………..

(   )

พร้อมประทับตราบริษัทฯ

เรียน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นลูกหนี้บริษัทจำกัด

เป็นจำนวนเงิน………………………………………………………..บาท ณวันที่ 31 ธันวาคม 256x เท่านั้น

(  )  ถูกต้อง

(  )  ไม่ถูกต้อง ตามยอดในสมุดบัญชีของข้าพเจ้า ณวันที่ 31 ธันวาคม 256x

มีจำนวนเงิน…………………………………………….บาท ดังรายละเอียดด้านหลังหนังสือนี้

ขอยืนยันว่ายอดดังกล่าวถูกต้อง

…………………………………………….

(  )

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชีลง Word ได้เลยไม่ต้อง Download

หนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชี

เรียน  กรรมการ    วันที่  ………………………256X

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท……………………จำกัด ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันยอดลูกหนี้ที่ปรากฏในสมุดบัญชีของบริษัทฯ ณ.วันที่…………………….256X

อนึ่ง ท่านอาจได้ชำระยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายหลังวันที่ดังกล่าวข้างต้น  แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯใคร่ขอให้ท่านยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ดังกล่าวเท่านั้น  ถ้ายอดคงเหลือข้างต้นถูกต้องตรงกับหลักฐาน โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายหนังสือนี้ แต่ถ้าท่านเห็นว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างไว้ในด้านหลังหนังสือนี้  เมื่อท่านลงนามยืนยันว่าถูกต้องหรือแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างแล้ว โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ตรงไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่  โดยใช้ซองที่แนบมา  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

…………………………………………………………..

(  )

พร้อมประทับตราบริษัทฯ

เรียน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้บริษัทจำกัด

เป็นจำนวนเงิน………………………………………………………..บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

(  )  ถูกต้อง

(  )  ไม่ถูกต้อง ตามยอดในสมุดบัญชีของข้าพเจ้า วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มีจำนวนเงิน…………………………………………….บาท ดังรายละเอียดด้านหลังหนังสือนี้

ขอยืนยันว่ายอดดังกล่าวถูกต้อง

…………………………………………….

(  )

โดยทั่วไปแล้วการขอคำยืนยันยอดมักถูกจัดทำเป็นหนังสือขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางสถานการณ์ ชาวออดิทจำเป็นต้องขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์การขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า หรือ หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า
โดยปกติ การขอหนังสือยืนยันยอด ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำบัญชี หรือ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับภาษี แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญ และ เป็นเรื่องที่นักบัญชีงานสายตรวจสอบ จำเป็นต้องใช้ ส่วนมากจะเป็นผู้สอบบัญชี ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่ หนังสือยืนยันยอดหนี้ต่างๆ ผู้สอบจำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดด้วย

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า

การส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

การส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้สามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. พิมพ์หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ใช้โปรแกรมการเขียนเอกสาร เช่น Microsoft Word เพื่อพิมพ์ข้อความหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ผู้รับหนังสือและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยอดลูกหนี้.
 2. รูปแบบการส่ง คุณสามารถส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์, การส่งแนบไฟล์ในอีเมล, หรือใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ เช่น Google Drive, Dropbox เป็นต้น ถ้าคุณใช้วิธีการส่งแบบไปรษณีย์ ให้แนบหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ลงในซองพร้อมที่อยู่ผู้รับ และใส่ลงในกล่องไปรษณีย์.
 3. ติดตามการส่ง หากคุณใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ คุณสามารถติดตามได้ว่าผู้รับได้รับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้หรือไม่ โดยตรวจสอบสถานะการอ่านหรือตอบกลับจากผู้รับของอีเมล หรือรับทราบการเข้าถึงไฟล์จากแพลตฟอร์มที่ใช้ส่ง.
 4. การเก็บรักษาข้อมูล จงรักษาสำเนาของหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ที่คุณส่งอย่างปลอดภัย ในกรณีที่คุณต้องการแจ้งเตือนหรืออ้างอิงในอนาคต การเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจะมีประโยชน์สำหรับการติดตามและการทำคำสั่งซื้อ.

การส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการการชำระเงิน และเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่ส่ง ควรตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งและเลือกช่องทางการส่งที่เหมาะสมสำหรับคุณและผู้รับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )