หนี้สงสัยจะสูญ คือ

รับทำบัญชี.COM | หนี้สงสัยจะสูญปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Debt) หรือหนี้ที่ยากที่จะเรียกเก็บเงินได้เต็มจำนวน เป็นหนี้ที่บริษัทหรือองค์กรมีความสงสัยว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระหนี้ให้เต็มจำนวนตามสัญญาหรือข้อตกลง ในบางกรณี บริษัทอาจต้องดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญเป็นหนี้สูญ (Bad Debt) และหักส่วนของหนี้สงสัยจากบัญชีลูกหนี้ออกไป เพื่อสะท้อนความเสี่ยงและความเป็นจริงของสถานะการเงินของบริษัท

การจัดการกับหนี้สงสัยจะสูญมักมีขั้นตอนดังนี้

  1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบางริษัทโดยดูข้อมูลเชิงยอดบัญชีของลูกค้า เช่น ประวัติการชำระหนี้ ความเสี่ยงทางการเงิน และข้อมูลการเงินปัจจุบันของลูกค้า

  2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการบันทึก หากหนี้สงสัยจะสูญมีความสงสัยว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ในอนาคต บริษัทอาจต้องดำเนินการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สูญถูกหักจากบัญชีลูกหนี้และส่งผลกระทบต่อรายได้และความกำไรของบริษัท

  3. การติดตามและการจัดการ บริษัทควรติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีหนี้สงสัยจะสูญ และพยายามให้ลูกค้าชำระหนี้ให้เต็มจำนวนในกรณีที่เป็นไปได้ บริษัทยังควรพิจารณาการใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต เช่น การวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าใหม่ การใช้ระบบการติดตามหนี้ หรือการตรวจสอบความเป็นมาตราฐานในการระบุลูกค้า

การจัดการหนี้สงสัยจะสูญเป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเงินของบริษัทเพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาความเสมอภาคในบัญชีของบริษัท การดำเนินการตรวจสอบและรีวิวสถานะของหนี้สงสัยจะสูญเป็นระยะเวลาคงที่เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างถูกต้อง

หนี้สงสัยจะสูญ คือ
Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )