ถอนใช้ส่วนตัว

รับทำบัญชี.COM | เงินเบิกเกินบัญชีปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เบิกเงินเกินบัญชี

เบิกเงินเกินบัญชี ถอนใช้ส่วนตัว

ถอนใช้ส่วนตัว คือ

บันทึกเนื่องจากผู้บริหารนําเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว
การบันทึกบัญชีเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งในอดีตมิได้บันทึกเนื่องจากผู้บริหารนําเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก ดังนั้นดอกเบี้ยที่เก็บและตัวเงินจึงไม่บันทึกบัญชี ถ้าจะบันทึกใหม่ทําอย่างไร

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่เคยบันทึกบัญชีเนื่องจากผู้บริหารนําไปใช้เปในการส่วนตัว ดอกเบี้ยที่เกิด และตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจึงไม่ได้บันทึกในบัญชีของบริษัท บริษัทจึงควรปรับปรุงดังนี้ เงินต้นเริ่มแรกของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิด ขึ้นให้บันทึกผู้บริหารที่นําเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นลูกหนี้ของบริษัททั้งจํานวน และบันทึกบัญชีธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีเป็นบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทต่อไป

ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในปีต่อมาให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัทและขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องบันทึกดอกเบี้ยรับจากผู้บริหารที่นําเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว ดอกเบี้ยดังกล่าวให้คํานวณจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ของบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับที่ธนาคารเรียกเก็บจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ดังนั้น จํานวนสุทธิของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นดอกเบี้ยของบริษัท อนึ่งการจ่ายเงินจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารภายหลังการปรับปรุงและต้องเป็นรายการเฉพาะของบริษัทเท่านั้น

เงินเบิกเกินบัญชี คือ

เงินเบิกเกินบัญชี คือ (Bank overdraft) รูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กิจการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมประจำวันของกิจการ โดยกิจการสามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีอยู่หมวดไหน

อยู่หมวด 2 ส่วนของหนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี บันทึกบัญชี

Dr เงินฝากกระแสรายวัน
Cr เจ้าหนี้ธนาคาร

รับเงิน OD จากธนาคาร

Dr เจ้าหนี้ธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่าย
Cr เงินฝากกระแส
จ่ายชำระค่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

บันทึกบัญชีเงินเบิกเกินบัญชี

ตัวอย่างการ บันทึกบัญชีเงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชี อยู่ในงบอะไร

อยู่ในงบดุล

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน คือ (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions) หนี้สินระยะสั้นที่สถาบันการเงินให้เครดิตแก่กิจการสามารถนำเงินไปใช้ได้ก่อน โดยต้องทำการชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

overdraft คือ

เป็นวงเงินพร้อมใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ( OD ) หรือวงเงิน OD

ถอนใช้ส่วนตัว คือ
ถอนใช้ส่วนตัว คือ
Click to rate this post!
[Total: 541 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )