การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

รับทำบัญชี.COM | ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวร่วม?

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

 • การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบกำไรขาดทุนทันที
 • การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนทันที
 • การเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้จากหลักทรัพย์เผื่อขาย ไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น ปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ำกว่าทุนแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น และตัดจำหน่ายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกับการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้

  การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๓. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
  ตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องกลับบัญชีทุกรายการ และใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ
  การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๕. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

  การเปลี่ยนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มี ๒ กรณี คือ

  โอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ ในกรณี เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในทางกลับกัน กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี มาปรับปรุงโดยนำวิธีเปลี่ยนทันทีมาถือปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มาเป็น วิธีราคาทุน

การโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (Investment Transfer) หมายถึง การย้ายเงินลงทุนจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหนึ่งประเภทไปยังประเภทหรือทรัพย์สินอื่น ๆ โดยมักเป็นการขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อซื้อหรือลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติหรือโอกาสการลงทุนที่ต่างกัน.

สาเหตุที่คนจะต้องการทำการโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนสามารถมีหลายปัจจัย เช่น

 1. การปรับยอดการลงทุน การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอาจเป็นส่วนหนึ่งของยอดการลงทุนที่ต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาความสมดุลในการลงทุนหรือเพื่อรับผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

 2. ความต้องการในการคุ้มครองความเสี่ยง การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอาจเป็นการลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือมีการคุ้มครองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การโอนเงินจากหุ้นรายใหญ่ไปยังหุ้นรายย่อยหรือตราสารหนี้รัฐบาล

 3. การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน การเปลี่ยนแปลงการลงทุนสามารถเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนต้องการปรับแผนการลงทุนในระยะยาวหรือระยะสั้น เช่น การเปลี่ยนแผนเพื่อเตรียมเกษียณหรือการเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้ได้รายได้ที่มากขึ้นในระยะสั้น

 4. โอกาสการลงทุน การโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอาจเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ หรือการลงทุนใหม่ที่มีโอกาสสูงในตลาด

 5. การปรับตัวกับสถานการณ์ส่วนตัว สถานการณ์ส่วนตัวของผู้ลงทุนอาจทำให้ต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน เช่น การเริ่มต้นการเกษียณ

การทำการโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและอาจต้องติดต่อผู้จัดการกองทุนหรือที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อขอคำแนะนำและแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงทางการเงินของผู้ลงทุน.

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )