การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน?

Click to rate this post! [Total: 105 Average: 5] การโอน …

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

 • การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบกำไรขาดทุนทันที
 • การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนทันที
 • การเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้จากหลักทรัพย์เผื่อขาย ไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น ปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ำกว่าทุนแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น และตัดจำหน่ายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกับการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้

  การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๓. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
  ตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องกลับบัญชีทุกรายการ และใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ
  การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๕. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

  การเปลี่ยนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มี ๒ กรณี คือ

  โอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ ในกรณี เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

  การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในทางกลับกัน กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี มาปรับปรุงโดยนำวิธีเปลี่ยนทันทีมาถือปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มาเป็น วิธีราคาทุน

การโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (Investment Transfer) หมายถึง การย้ายเงินลงทุนจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหนึ่งประเภทไปยังประเภทหรือทรัพย์สินอื่น ๆ โดยมักเป็นการขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อซื้อหรือลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติหรือโอกาสการลงทุนที่ต่างกัน.

สาเหตุที่คนจะต้องการทำการโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนสามารถมีหลายปัจจัย เช่น

 1. การปรับยอดการลงทุน การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอาจเป็นส่วนหนึ่งของยอดการลงทุนที่ต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาความสมดุลในการลงทุนหรือเพื่อรับผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

 2. ความต้องการในการคุ้มครองความเสี่ยง การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอาจเป็นการลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือมีการคุ้มครองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การโอนเงินจากหุ้นรายใหญ่ไปยังหุ้นรายย่อยหรือตราสารหนี้รัฐบาล

 3. การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน การเปลี่ยนแปลงการลงทุนสามารถเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนต้องการปรับแผนการลงทุนในระยะยาวหรือระยะสั้น เช่น การเปลี่ยนแผนเพื่อเตรียมเกษียณหรือการเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้ได้รายได้ที่มากขึ้นในระยะสั้น

 4. โอกาสการลงทุน การโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอาจเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ หรือการลงทุนใหม่ที่มีโอกาสสูงในตลาด

 5. การปรับตัวกับสถานการณ์ส่วนตัว สถานการณ์ส่วนตัวของผู้ลงทุนอาจทำให้ต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน เช่น การเริ่มต้นการเกษียณ

การทำการโอนหรือเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและอาจต้องติดต่อผู้จัดการกองทุนหรือที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อขอคำแนะนำและแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงทางการเงินของผู้ลงทุน.

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการเลือกสินค้าที่จะขายออนไลน์?

การเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ วิธีขายออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ คู่มือ ขายของออนไลน์ ปัจจัย ในการเลือกสินค้ามาขาย
ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา #3 eXCEL ฟรี wORD ฟอร์ม บุคคลธรรมดา โหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐานการบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมวดไหน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า หมวด ปรับปรุงค่า ใช้ จ่าย ค้างจ่าย ใกล้ฉัน ออนไลน์

ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปิดร้านส่งพัสดุ ลงทุนเท่าไหร่ อยาก เปิด ขนส่งเอกชน เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม เปิดร้านรับส่งพัสดุ แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุ flash แฟรนไชส์ ขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

เบอร์เกอร์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แฟ รน ไช ส์ เบบี้ช็อป สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง ของใช้ทารกแรกเกิด สําเพ็ง ขาย แพ้ ม เพิ ส กำไร ดี มั้ ย ตัวแทน จำหน่าย Nanny ของใช้ทารกแรกเกิด ราคาส่ง ของใช้ ทารก แรกเกิด โบ๊เบ๊ ร้านขายของใช้ทารกแรกเกิด ใกล้ฉัน

สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม วิธีคำนวณหา ค่าใช้จ่าย

สูตรหาต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการผลิต สูตร ขายสุทธิ สูตร กําไรสุทธิ สูตร โปรแกรมคำนวณ วัตถุดิบ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ต้นทุนขาย สูตร ซื้อสุทธิ สูตร ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top