กำลังปรับปรุง

2 การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบกำไรขาดทุนทันที
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนทันที
การเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้จากหลักทรัพย์เผื่อขาย ไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น ปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ำกว่าทุนแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น และตัดจำหน่ายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกับการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้

การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๓. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องกลับบัญชีทุกรายการ และใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ
การเปลี่ยนประเภทกลับจากข้อ ๕. กิจการต้องรับรู้ผลต่างเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มี ๒ กรณี คือ

– โอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่เป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมาถือปฏิบัติ ในกรณี เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

– การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในทางกลับกัน กิจการต้องใช้มาตรฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี มาปรับปรุงโดยนำวิธีเปลี่ยนทันทีมาถือปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มาเป็น วิธีราคาทุน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top