รับทำบัญชี.COM | หลังจากที่จดทะเบียนบริษัทแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเพิ่มเติม?

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

หลังจากที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเพิ่มเติม

หลังจากที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามหลายกฎหมายและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ดังนี้

  1. กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงาน คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานพนักงาน รวมถึงสัญญาจ้างงาน, การลงทะเบียนพนักงานในระบบสปส., และการจัดตารางเวลาทำงาน.

  2. กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินและบัญชี เช่น การส่งรายงานการเงินประจำปี, การสำรองเงินสำหรับภาษี, และการบัญชีที่ถูกต้อง.

  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม หากกิจการของคุณมีผลต่อสิ่งแวดล้อม คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อม.

  4. กฎหมายทางภาษี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ เช่น การเสียภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและธุรกิจ, และภาษีอื่น ๆ.

  5. กฎหมายทางการค้าและการลงทุน คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าและการลงทุน เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจ, ข้อกำหนดในสัญญาการซื้อขาย, และการปกป้องสิทธิบัตร.

  6. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัย หากคุณมีการประกันภัยเกี่ยวกับกิจการ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครและจัดการประกันภัย.

  7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและความรับผิดชอบ คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ.

  8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณมีสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

  9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความปลอดภัยและมาตรฐาน คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความปลอดภัยในกิจการของคุณ.

  10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการค้าต่างประเทศ (ถ้ามี) หากคุณมีกิจการที่มีการค้าต่างประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

นี่เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นของกฎหมายและข้อกำหนดที่อาจต้องปฏิบัติตามหลังจากที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อปรับให้เหมาะสมกับกิจการของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )