เหตุผลของการกู้ยืมเงินกิจการสามารถกู้ยืมเงินด้วยเหตุผลหลายประการ

เหตุผลของ การกู้ยืมเงิน

Click to rate this post!
[Total: 791 Average: 5]

เหตุผลของการกู้ยืมเงินกิจการสามารถกู้ยืมเงินด้วยเหตุผลหลายประการ

-ปัญหากระแสเงินสด กิจการอาจต้องการเงินสดมาใช้ในการดำเนินงานอันเป็นผลมาจากปัญหาการขาดแคลนเงินสดชั่วคราว-ต้นทุนต่ำว่า อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดอาจอยู่ในสภาวะต่ำจนเป็นเหตุให้กิจการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืม
 
-ข้อได้เปรียบทางการเงิน การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะช่วยผู้กู้ลดภาษี ในขณะที่การจ่ายเงินปันผลไม่สามารถใช้ประโยชน์ข้อนี้ได้
 
-กำไรเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับจากการใช้ประโยชน์เงินกู้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างผ่านกำไรต่อหุ้นและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น
 
-จังหวะเวลา เมื่อกิจการมิอาจแสวงหาเงินทุนจากตลาดได้ กิจการอาจพึ่งแหล่งเงินทุนระยะกลางโดยการกู้ยืมและใช้คืนเงินกู้ และออกหุ้นทุนเมื่อเงื่อนไขตลาดทุนเอื้ออำนวย
 
-อำนาจในกรออกเสียง ผู้ถือหุ้นฝ่ายบริหารอาจรีรอที่จะออกจำหน่ายหุ้นทุนเมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้อำนาจการควบคุมของผู้ถือหุ้นปัจจุบันลดลง ผู้ถือหุ้นเหล่านี้อาจพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นทำให้ความเสี่ยงของการเข้าครอบครองกิจการเพิ่มขึ้น
 
-การคำนึงถึงกำไรต่อหุ้น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการออกหุ้นทุนใหม่อาจไม่เพียงพอที่จะป้องกันการลดลงของกำไรต่อหุ้น ผลที่ตามมาก็คือราคาตลาดของหุ้นอาจลดลง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เหตุผลของการกู้ยืมเงินกิจการสามารถกู้ยืมเงินด้วยเหตุผลหลายประการ

Leave a Comment

Scroll to Top