รับทำบัญชี.COM | ค่าจ้างเงินเดือน(compensation)มีหลายประเภท

ค่าจ้างหรือเงินเดือน (compensation) มีหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

  1. เงินเดือนหรือค่าจ้างพื้นฐาน (Base Salary or Wages) เป็นเงินที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกช่วงเวลาที่กำหนด อาจเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและนโยบายของบริษัท
  2. โบนัส (Bonus) เป็นเงินที่ได้รับเพิ่มจากเงินเดือนปกติ มักจะได้รับเมื่อทำงานได้ดีหรือบริษัทมีกำไร โบนัสอาจเป็นรายปี รายไตรมาส หรือเป็นครั้งคราว
  3. ค่านายหน้า (Commission) เป็นเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ มักจะเป็นอัตราร้อยละจากยอดขาย
  4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentives) เป็นเงินที่ได้รับเมื่อบรรลุเป้าหมายหรือผลงานที่กำหนดไว้ อาจเป็นเงินสดหรือของรางวัล
  5. เงินพิเศษหรือค่าโอที (Overtime Pay) เป็นเงินที่ได้รับจากการทำงานเกินเวลาที่กำหนดในแต่ละวันหรือสัปดาห์
  6. สวัสดิการพนักงาน (Employee Benefits) สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากเงินเดือน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การศึกษาต่อ
  7. ค่าเดินทางหรือค่ารถ (Travel Allowance) เป็นเงินที่ได้รับเพื่อใช้ในการเดินทางมาทำงานหรือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
  8. ค่าที่พัก (Housing Allowance) เป็นเงินที่ได้รับเพื่อใช้ในการเช่าที่พักหรือเป็นส่วนลดในการซื้อบ้าน
  9. เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ (Pension or Retirement Plan) เงินที่ได้รับหลังเกษียณอายุจากการทำงาน
  10. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Expense Reimbursement) เงินที่ได้รับคืนจากการใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง

ค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานจึงประกอบด้วยหลายส่วนและมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและนโยบายของแต่ละองค์กร

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )