กิจกรรมลงทุน คือ

รับทำบัญชี.COM | กิจกรรมลงทุนเงินสดแบบฟอร์ม Cash Flow Excel?

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง รายการเงินสดรับและจ่ายในงบกระแสเงินสด ที่เกิดจากกิจการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือทรัพยากรอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคต

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) เป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักในรายงานทางบัญชีขององค์กร สามกิจกรรมหลักอื่น ๆ คือกิจกรรมดำเนินการ (Operating Activities) และกิจกรรมระดมทุน (Financing Activities) โดยกิจกรรมลงทุนเน้นในการลงทุนในทรัพย์สินหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือลดทรัพย์สินในองค์กร นี่คือบางตัวอย่างของกิจกรรมลงทุน

  1. การซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ การซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ใหม่ เช่น เครื่องจักร, รถยนต์, คอมพิวเตอร์, หรืออุปกรณ์การผลิต เป็นต้น นี่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจ

  2. การลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุน การลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนของบริษัทอื่น ๆ หรือหลักทรัพย์การเงินอื่น ๆ เพื่อทำกำไรจากการซื้อขายหรือเพิ่มความมั่งคั่งในลักษณะนี้จะเป็นการลงทุนทางการเงิน

  3. การลงทุนในโครงการหรือบริษัทอื่น การลงทุนในโครงการหรือบริษัทในรูปแบบของการซื้อหุ้นหรือการลงทุนโดยตรงในบริษัทอื่น เพื่อเพิ่มความครอบครองหรือร่วมทุนในกิจกรรมธุรกิจ

  4. การซื้อหรือขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในที่ดิน, อาคาร, หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมธุรกิจ หรือการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่องค์กรไม่ต้องการ

  5. การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

  6. การลงทุนในสมาชิกในบริษัทอื่น การลงทุนโดยการซื้อหุ้นหรือส่วนร้อยในบริษัทอื่นเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมธุรกิจของบริษัทนั้น

กิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร การซื้อหรือขายทรัพย์สิน, การลงทุนในโครงการใหม่, หรือการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจมีผลต่อกำไรหรือขาดทุนขององค์กรในระยะยาว การบันทึกและรายงานกิจกรรมลงทุนเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ความสามารถในการเจริญเติบโตและความคงทนขององค์กรในอนาคต

 
กิจกรรมลงทุน คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )