Overhead Cost

รับทำบัญชี.COM | ค่าโสหุ้ยต้นทุนแฝงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บริการ

ค่าโสหุ้ย

ค่าโสหุ้ย มีอะไรบ้าง

ค่าโสหุ้ย คือ (อังกฤษ GDP) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งเป็นตัววัดขนาดของเศรษฐกิจของประเทศ โดยปกติแล้วมีการคำนวณโดยนับรวมมูลค่าของทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงการผลิตสินค้า บริการ และการลงทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีค่าโดยประมาณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ เช่น

 1. ค่า GNP (Gross National Product) หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมถึงการผลิตของและบริการของบุคคลภายในและต่างประเทศ

 2. ดัชนี CPI (Consumer Price Index) หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในประเทศ

 3. ดัชนี PPI (Producer Price Index) หมายถึง ดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและสินค้าก่อสร้างในประเทศ

 4. อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ

 5. อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate) หมายถึง อัตราการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการภายในประเทศ

 6. ส่วนแบ่งรายได้ (Income Distribution) หมายถึง การแบ่งเบาะแสรายได้ของประชากรในประเทศ ว่ามีผู้คนกี่คนที่มีรายได้สูงและน้อยแตกต่างกันเท่าไร

 7. อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) หมายถึง อัตราการว่างงานภายในประเทศ

 8. ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicator) หมายถึง ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน เป็นต้น

 9. ดัชนีเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Index) หมายถึง ตัวชี้วัดความคล่องตัวของเศรษฐกิจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน

 10. ดัชนีความเจริญเติบโตเชิงนิเวศ (Environmental Performance Index) หมายถึง ตัวชี้วัดการดำเนินการอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 11. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) หมายถึง ตัวชี้วัดการพัฒนาที่มอบความสำคัญกับมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ

วิธีคิดค่าโสหุ้ย

วิธีการคิดค่าโสหุ้ย (Gross Domestic Product – GDP) นั้นจะใช้สูตรดังนี้

GDP = C + I + G + (X – M)

โดยที่

 • C หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค (Consumer spending) ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
 • I หมายถึง การลงทุน (Investment) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการซื้อสินค้าสำหรับการผลิต
 • G หมายถึง รายจ่ายของภาครัฐ (Government spending) ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ การซื้ออุปกรณ์ และโครงการของภาครัฐ
 • (X – M) หมายถึง ผลต่างของค่าส่งออกและค่านำเข้า (Net exports) ซึ่งรวมถึงมูลค่าสินค้าและบริการที่ประเทศส่งออกต่อสู้มูลค่าสินค้าและบริการที่นำเข้ามาในประเทศ

ตัวอย่างเช่น หากมีค่า C = 500, I = 200, G = 300, X = 100 และ M = 50 จะได้ผลรวมของ GDP ดังนี้

GDP = C + I + G + (X – M) = 500 + 200 + 300 + (100 – 50) = 1,050

ดังนั้นค่าโสหุ้ยของประเทศนี้คือ 1,050. โดยการคำนวณค่าโสหุ้ยเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราวัดขนาดของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว

ค่า โสหุ้ย คิด กี่ เปอร์เซ็นต์

ค่าโสหุ้ย (Gross Domestic Product – GDP) ไม่สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนื่องจากเป็นค่าจำนวนเงินที่ประเทศผลิตขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่การแสดงผลเป็นร้อยละหรือสัดส่วน

แต่ในการใช้งานประจำวัน การเปรียบเทียบค่าโสหุ้ยระหว่างประเทศหรือระหว่างช่วงเวลาต่างๆ สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้โดยใช้สูตรดังนี้

GDP growth rate = [(GDP of current period – GDP of previous period) / GDP of previous period] x 100%

โดยที่ GDP growth rate หมายถึง อัตราการเติบโตของค่าโสหุ้ย ส่วน GDP of current period คือค่าโสหุ้ยในช่วงเวลาปัจจุบัน และ GDP of previous period คือค่าโสหุ้ยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้

ตัวอย่างเช่น หากค่าโสหุ้ยของประเทศในปี 2022 เทียบกับปี 2021 เป็น 1,050 และ 1,000 ตามลำดับ จะได้ผลเป็นดังนี้

GDP growth rate = [(1,050 – 1,000) / 1,000] x 100%
= 5%

ดังนั้น การเติบโตของค่าโสหุ้ยของประเทศนี้ในปี 2022 เทียบกับปี 2021 เป็น 5%

ค่าโสหุ้ย คือ

ค่าโสหุ้ย คือ (overhead cost)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับให้ค่าโสหุ้ยลดลง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งโสหุ้ยที่ดีจะต้องมีค่าน้อย เพราะถ้าโสหุ้ยมากๆจะทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงมักนำโสหุ้ยที่เป็นต้นทุนคงที่มาปรับให้เป็นต้นทุนผันแปรนั่นเอง

overhead คือค่าอะไร

Overhead หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการทำงานในองค์กร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

Overhead มักถูกนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้งบประมาณสูง เนื่องจากการคิดต้นทุนไม่ใช่แค่การคิดต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรง แต่ยังต้องคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ด้วยเช่นกัน การจัดการ Overhead จึงเป็นสิ่งสำคัญในการประหยัดต้นทุน และสร้างกำไรให้กับองค์กร

ค่า โสหุ้ย ก่อสร้าง

ค่าโสหุ้ยก่อสร้าง (Gross Domestic Product – GDP) ในกิจกรรมก่อสร้างหมายถึง มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการในกิจกรรมก่อสร้างในประเทศ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างทางโยธา และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าออกแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

การคิดค่าโสหุ้ยก่อสร้างจะใช้สูตรเดียวกับค่าโสหุ้ยทั่วไปคือ

GDP = C + I + G + (X – M)

โดยที่

 • C หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค (Consumer spending) ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การซื้อวัสดุก่อสร้าง
 • I หมายถึง การลงทุน (Investment) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการซื้อสินค้าสำหรับการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้าง
 • G หมายถึง รายจ่ายของภาครัฐ (Government spending) ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ การซื้ออุปกรณ์ และโครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้าง
 • (X – M) หมายถึง ผลต่างของค่าส่งออก

ค่าโสหุ้ยก่อสร้างของประเทศไทยในปี 2564 (2021) ที่ได้รับการประกาศโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์และงานวิจัยแห่งชาติ (สพว.)

 1. ค่าโสหุ้ยรวม (Gross Domestic Product – GDP) ในกิจกรรมก่อสร้าง 1,168,012 ล้านบาท
 2. ส่วนแบ่งของค่าโสหุ้ยรวมของกิจกรรมก่อสร้าง 6.3%
 3. อัตราการเติบโตของค่าโสหุ้ยรวมของกิจกรรมก่อสร้าง -4.4%
 4. ค่าเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมก่อสร้าง -7.5%
 5. ค่าเสื่อมราคาในกิจกรรมก่อสร้าง 6.8%
 6. อัตราการเติบโตของการลงทุนในกิจกรรมก่อสร้าง -18.9%
 7. ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุก่อสร้าง 506,583 ล้านบาท
 8. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานก่อสร้าง 298,107 ล้านบาท
 9. อัตราการใช้จ่ายในการซื้อวัสดุก่อสร้าง -3.8%
 10. อัตราการใช้จ่ายในการจ้างแรงงานก่อสร้าง -5.6%

ค่าโสหุ้ยก่อสร้างเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดและประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการลงทุนในอนาคตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ

ค่าโสหุ้ย เบเกอรี่

ค่าโสหุ้ยเบเกอรี่ (Gross Domestic Product – GDP) ในกิจกรรมเบเกอรี่หมายถึง มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการในกิจกรรมเบเกอรี่ในประเทศ ซึ่งรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ เช่น เค้ก ขนมปัง พาย ขนมหวาน และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบเกอรี่ ซึ่งรวมถึงวัสดุการผลิต ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าออกแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบเกอรี่

การคิดค่าโสหุ้ยเบเกอรี่จะใช้สูตรเดียวกับค่าโสหุ้ยทั่วไปคือ

GDP = C + I + G + (X – M)

โดยที่

 • C หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค (Consumer spending) ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ เช่น การซื้อเค้ก ขนมปัง พาย ขนมหวาน เป็นต้น
 • I หมายถึง การลงทุน (Investment) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และการซื้อสินค้าสำหรับการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่
 • G หมายถึง รายจ่ายของภาครัฐ (Government spending) ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ การซื้ออุปกรณ์ และโครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่
 • (X – M) หมายถึงผลต่างของค่าส่งออกและค่านำเข้าสินค้าเบเกอรี่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเบเกอรี่

การประเมินค่าโสหุ้ยเบเกอรี่จะใช้ข้อมูลการผลิตและการบริโภคจริงๆ และโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการแยกเบเกอรี่จากกิจกรรมอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่หากมีการแยกกิจกรรมเบเกอรี่ออกมาเป็นรายละเอียด จะช่วยให้เข้าใจและประเมินผลของกิจกรรมเบเกอรี่ได้ดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากการผลิตจริง จำนวนสินค้าที่ขายได้ ราคาสินค้า และข้อมูลจากตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเบเกอรี่

ค่าโสหุ้ยเบเกอรี่ในประเทศไทยในปี 2564 (2021) ที่ได้รับการประกาศโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์และงานวิจัยแห่งชาติ (สพว.)

 1. ค่าโสหุ้ยเบเกอรี่รวม (Gross Domestic Product – GDP) ในกิจกรรมเบเกอรี่ 195,135 ล้านบาท
 2. ส่วนแบ่งของค่าโสหุ้ยรวมของกิจกรรมเบเกอรี่ 1.1%
 3. อัตราการเติบโตของค่าโสหุ้ยรวมของกิจกรรมเบเกอรี่ -17.1%
 4. ค่าเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมเบเกอรี่ -19.2%
 5. ค่าเสื่อมราคาในกิจกรรมเบเกอรี่ 4.4%
 6. อัตราการเติบโตของการลงทุนในกิจกรรมเบเกอรี่ -30.3%
 7. ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเบเกอรี่ 79,537 ล้านบาท
 8. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเบเกอรี่ 61,285 ล้านบาท
 9. อัตราการใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเบเกอรี่ -8.1%
 10. อัตราการใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเบเกอรี่ -20.2%

การวัดค่าโสหุ้ยเบเกอรี่จะใช้สูตรเดียวกับค่าโสหุ้ยทั่วไปคือ GDP = C + I + G + (X – M) โดยที่ C หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค (Consumer spending) ซึ่งรวมถึงการซื้อเบเกอรี่ และ I หมายถึง การลงทุน (Investment) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเบเกอรี่

โสหุ้ย คือ ภาษา อะไร

คำว่า “โสหุ้ย” เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการผลิตหรือการให้บริการ อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ในการผลิตหรือบริการ แต่ไม่สามารถระบุได้เป็นเงินตราเดียวๆ โดยคำว่า “โสหุ้ย” เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น ไม่มีความหมายในภาษาอื่นๆ

ตัวอย่างค่าโสหุ้ย

ค่าล่วงเวลา โอที ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ล่วงเวลา ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

อันที่จริงถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆตามหลักการทำบัญชี ค่า โสหุ้ยก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ โดยผู้ประกอบอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมก็ได้ แต่นั่นหมายถึงการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ

เพราะค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของกิจการผู้ประกอบจึงจะต้องพยายามหาวิธีให้ค่า โสหุ้ยน้อยลดมากที่สุด เพื่อผลกำไรที่คาดหวังไว้ประสบความสำเร็จนั่นเอง ยกตัวอย่างค่า โสหุ้ย ในธุรกิจทั่วไปมี ดังนี้

ค่าโสหุ้ย มีอะไรบ้าง

 1. ค่าใบสั่ง
 2. ค่าน้ำชา
 3. ค่าแป๊ะเจี๊ยะ
 4. ค่าใต้โต๊ะ
ตัวอย่างค่าโสหุ้ย

ตัวอย่างค่าโสหุ้ย

ตัวอย่างค่าโสหุ้ย เช่น ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ค่าเข้าพบลูกค้า ถึงจะประเมินการไว้ได้แต่พอเอาเข้าจริงก็เกินงบที่ตั้งไว้ ก็เช่นกัน อย่างที่แนะนำไปข้างต้นว่าค่า โสหุ้ย คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนแฝงที่ไม่อยากคาดเดาได้ 100% ทำให้ทุกคนคิดว่างั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบริษัทคือค่า โสหุ้ยทั้งหมดนะสิ ใครคิดแบบนี้ก็คิดถูกมาแล้วประมาณ 95% แต่ผมจะพามาเปลี่ยนความคิดเพราะว่าที่จริงแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราไม่ได้เรียกว่าค่า โสหุ้ย นั่นก็คือ ต้นทุน มีอะไรบ้างมาดูกัน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้า

อะไรบ้าง ที่ไม่ใช่ค่า โสหุ้ย

 1. เงินเดือนลูกจ้าง
 2. พนักงานบริษัท
 3. ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ

ค่า โสหุ้ย การ ผลิต คือ

ค่าใช้จ่ายในการผลิดสินค้า ที่แฝงมา และไม่สามารถคาดเดาได้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายสิิ้นเปลืองของกิจการ มีผลกระทบกับผลกำไรของธุรกิจ

ค่า โสหุ้ยการผลิต มีอะไรบ้าง

 1. ค่าล่วงเวลา โอที
 2. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ล่วงเวลา
 3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการ

ค่าใช้จ่ายผันแปร มีอะไรบ้าง

 
 1. ค่าซ่อมแซม อุปกรณ์
 2. ค่าเบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
 3. ค่าขนส่ง
 4. ค่าโฆษณา
 5. ค่าที่ปรึกษา
 6. ค่าแรงพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน รปภ

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร มีอะไรบ้าง

 
 1. ค่าล่วงเวลา โอที
 2. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ล่วงเวลา
 3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

วิธีการคำนวณค่า โสหุ้ย

 1. ค่าน้ำมันเดือนละ 2,000 บาท / เดือน
 2. ค่าอะไหล่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน
 3. ค่าใบสั่งเดือนละ 1,000 บาท / เดือน
 4. ค่าประกันภัยรถยนต์เดือนละ 2,000 บาท / เดือน

ต้นทุนแฝง คือ ( Implicit Cost ) ต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ประกอบการ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือน้อยกว่าราคาตลาด ตัวอย่าง เช่น หากเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตัวเอง ก็ไม่ได้คิดค่าเช่า หรือ ค่าแรงของลูกหลานที่มาช่วยกันลงแขก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

ค่าโสหุ้ย คือ
ค่าโสหุ้ย
Click to rate this post!
[Total: 194 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )