2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ หมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 831 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ?

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน จึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย  เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบัน แล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด ?

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีอะไรบ้าง ?

–  เงินประกันสังคมค้างจ่าย
–  ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
–  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวดไหน ?

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 7, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top