รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 327 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน จึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย  เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบัน แล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีอะไรบ้าง

–  เงินประกันสังคมค้างจ่าย
–  ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
–  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
–  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )