ชนิดของต้นทุน

รับทำบัญชี.COM | ชนิดของต้นทุนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงต้นทุนปกติต้นทุนมาตรฐาน

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

ชนิดของต้นทุน

+++ชนิดของต้นทุน+++
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต คือ ต้นทุนของโรงงานหรือของการผลิตทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงและ ทางอ้อมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต การโอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นทุนที่นำมาใช้ ได้แก่

1.ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost System) ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตจริง และค่าใช้จ่ายในการผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตทั้งหมด ต้นทุนทั้งสามส่วนนี้จะถูกสะสมในบัญชีงานระหว่างทำ และเมื่อผลิตเสร็จต้นทุนงานระหว่างทำจะถูกโอนไปเป็นต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรอการขาย
ซึ่งจะทราบต้นทุนที่ถูกต้องเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ แต่หากสินค้านั้นมีการผลิตเสร็จในระหว่างรอบระยะเวลา ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะต้องรอจนกว่าผลิตเสร็จหรือสิ้นรอบระยะเวลาจึงทราบว่ามีต้นทุนเท่าใด เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตบางชนิดจะทราบข้อมูลต้นทุนจริง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าโรงงาน เป็นต้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจึงมักไม่เกิดประโยชน์ต่อการใช้ในการบริหารงาน เพราะการทำงานของผู้บริหารมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผน และการตัดสินใจในเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อการใช้งาน

2.ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนปกติ (Normal Cost System) เป็นการนำต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงมาบันทึกร่วมกับต้นทุนที่ประมาณการล่วงหน้า คือ จะบันทึกต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตจริง ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นจะมีการประมาณการล่วงหน้าเพื่อคิดเข้ากระบวนการผลิต ทั้งนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตหลายชนิดจะทราบว่าเกิดขึ้นจริงเท่าใด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตจริงจะถูกบันทึกบัญชีไว้เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการผลิตจะนำมาปรับปรุงต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและขายในวันสิ้นรอบระยะเวลา ระบบนี้จึงมักถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถทราบข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และรวดเร็วทันต่อการใช้งาน ในทางปฏิบัติมีหลายกิจการที่จะพยายามทำการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดทั้งนี้เพราะจะทำให้สามารถคำนวณหาต้นทุนของสินค้าที่ทำการผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตตามระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job order cost system) หรือระบบต้นทุนช่วง (Process cost system) ดังนั้น จึงได้มีการพยายามที่จะนำเทคนิควิธี ตลอดจนกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของกิจกรรมที่ทำให้เกิดต้นทุน (Cost of activity) มาใช้

3.ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost System) เป็นระบบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มทำการผลิตจริง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้แก่มาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
เมื่อเริ่มทำการผลิตกิจการก็จะโอนต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต เข้าในบัญชีงานระหว่างผลิตโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากการบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนจริง จะถูกบันทึกไว้เป็นผลต่างระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานในลักษณะต่าง ๆ แยกต่างหาก ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของกิจการในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ชนิดของต้นทุน ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
ชนิดของต้นทุน ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )