วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ

รับทำบัญชี.COM | วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ

              การว่าจ้างให้สำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระให้เป็นผู้วางระบบบัญชี ถือว่ามีส่วนดีในแง่ที่ว่าสำนักงานบัญชีจากข้างนอกนั้นมีความรู้และประสบการณ์ทางดานการบัญชีของกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวาง และมีทัศนคติเป็นกลางในการวางระบบบัญชี คือจะมุ่งรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้สำนักงานบัญชีที่ส่วนใหญ่จะมีผู้ชำนาญงานในกิจการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ด้วยการวางระบบบัญชีของสำนักงานบัญชี จึงทำให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะผู้วางระบบบัญชีจะได้นำความรู้และประสบการณ์ของงานเฉพาะอย่างมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วัตถุประสงค์ของข้อมูลการทำบัญชี การทำระบบบัญชีก็เพื่อจะเป็นการจัดหาข้อมูลที่มีประโยชน์ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี คือ บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้เงินกู้ ผู้ลงทุนในกิจการ หน่วยงานของรัฐบาล ลูกค้า ผู้ขายสินค้าให้ คู่แข่ง ฯลฯ และภายในกิจการเอง โดยบุคคลภายนอกจะได้รับและใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลการบัญชีของกิจการในลักษณะแตกต่างกัน อย่างเจ้าหนี้ผู้ขายสินค้าให้กับกิจการ ก็จะได้รับข้อมูลในลักษณะเป็นคำสั่งซื้อสินค้า ,เช็คจ่ายชำระค่าสินค้า ส่วนทางด้านลูกค้าผู้ซื้อสินค้าก็จะได้รับข้อมูลจากกิจการในรูปของใบทวงหนี้  ฯลฯ การวิเคราะห์ผลการทำงานเพื่อให้รับรู้ยอดขายสินค้า กิจการเองก็ได้เสนอข้อมูลให้โดยจัดทำเป็นงบการเงิน ซึ่งเป็นการเสนอแก่บุคคลภายนอกตามปกติอย่าง งบดุล และงบกำ ไรขาดทุน รวมถึงข้อมูลอื่นๆอีกเป็นบางครั้งโดยผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้เงินกู้ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่นำงบการเงินที่กิจ การเสนอมาวิเคราะห์ผลการทำงานในอดีตของกิจการเพื่อทำการคาดคะเนว่าอนาคตกิจการจะทำงานได้ผลเพียงไร ส่วนผู้ใช้ข้อมูลภายในกิจการเอง อย่างผู้บริหารก็มีความต้องการใช้ข้อมูลแตกต่างกันไปตามระดับหน่วยงานหรือภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ เป็นข้อมูลสำหรับระยะยาวเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมข้อมูลการบัญชีที่ได้เสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ โดยจะทำการย่อและสรุปรวมเป็นยอดขายทั้งหมดของกิจการ ซึ่งผู้บริหารระดับรองจะได้รับข้อ มูลเกี่ยวกับ ยอดขายสินค้าต่าง ๆ ของแผนกที่รับผิดชอบนั่นเอง ข้อมูลทางการบัญชีและตัวเลขสถิติ ที่ฝ่ายจัดการของกิจการควรทราบ ข้อมูลทางการบัญชีที่ฝ่ายจัดการของกิจการควรทราบ ก็คือผลการดำเนินงาน ที่อาจเป็นกำไรหรือขาดทุนในแต่ละงวดการบัญชี ยังมียอดคงเหลือของทรัพย์สิน หนี้สิน, รวมถึงทุนของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ยังมียอดขาย ยอดลูกหนี้คงค้าง และสินค้าคงเหลือในมือ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะต้องจัดทำเสนอให้กับรัฐบาลตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือระเบียบบังคับแก่กิจ การในบางประเภทโดยเฉพาะ นั่นเพราะการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ มีหลากหลายชนิด ทำให้ข้อมูลทางการบัญชีที่ฝ่ายจัดการ ต้องการจึงทำให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของธุรกิจนั้น ๆ
 

วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )