สัญญาเช่าระยะยาว

รับทำบัญชี.COM | สัญญาเช่าระยะยาวหรือลีสซิ่ง?

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 5]

สัญญาเช่าระยะยาว หรือลีสซิ่ง เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

สัญญาเช่าระยะยาว หรือลีสซิ่งเมื่อกิจการมีความต้องการสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ นอกจากกิจการจะซื้อสินทรัพย์โดยเงินสด เงินเชื่อ หรือวิธีผ่อนชำระหรือเช่าซื้อแล้วก็ตาม ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ วิธีลีสซิ่ง หรือ เรียกว่า สัญญาเช่าระยะยาว คือ สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าโอนสิทธิการใช้ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า โดยได้รับค่าเช่าเป็นผลตอบแทนสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่การเช่าแบบลีสซิ่งจะมี 2 วิธี คือ-สัญญาเช่าดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือน
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่ายังเป็นของผู้ให้เช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องคืนหรือส่งมอบสินทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ระยะสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี-สัญญาเช่าทางการเงิน คือ สินทรัพย์ที่เช่าเมื่อหมดสัญญาเช่ากิจการอาจจะซื้อสินทรัพย์นั้นมาถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ หากกิจการเลือกวิธีนี้จะถือว่าสินทรัพย์ที่เช่านั้นเป็นสินทรัพย์ของกิจการเมื่อมีการส่งมอบ ต้องนำมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดมาถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการตามข้อกำหนดของสัญญาเช่า ซึ่งอายุการเช่าต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของอายุการใช้สินทรัพย์ที่เช่า
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่านับแต่วันเริ่มทำสัญญาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 90 % ของราคาที่อาจขายให้กับบุคคลภายนอกสัญญาเช่าระยะยาว หรือลีสซิ่งRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
 
สัญญาเช่าระยะยาว หรือลีสซิ่ง เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ