หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี คือ อะไร การจัดหมวดหมู่

Click to rate this post!
[Total: 1359 Average: 5]

หมวดบัญชี

หมวดบัญชี คือ

หมวดบัญชี คือ เป็นการกำหนดเชิงโครงสร้าง โดยการให้ชื่อและเลขของบัญชีที่ตรงกัน เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งาน เช่น หมวด 1 หมายถึง สินทรัพย์ หมวด 2 หมายถึง หนี้สิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียนเรียบร้อยของการจัดทำงบการเงินอีกด้วย

หมวดบัญชี มีกี่หมวด

ข้อมูลรายการค้าต่างๆ ที่ถูกบันทึกในบัญชี แล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 5 หมวดบัญชีหลักๆ

การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

หมวดบัญชี 5 หมวด

  1. หมายเลข 1 = สินทรัพย์
  2. หมายเลข 2 = หนี้สิน
  3. หมายเลข 3 = ส่วนของผู้ถือหุ้น
  4. หมายเลข 4 = รายได้
  5. หมายเลข 5 = ค่าใช้จ่าย

หมวดบัญชี เดบิต เครดิต

บันทึกบัญชี ด้านเดบิตบันทึกบัญชี ด้านเครดิต
สินทรัพย์เพิ่มขี้

สินทรัพย์ลดลง
หนี้สินลดลงหนี้สินเพิ่มขี้น
ส่วนของเจ้าของลดลงส่วนของเจ้าของเพิ่มขี้น
รายได้ลดลงรายได้เพิ่มขี้น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขี้นค่าใช้จ่ายลดลง
หมวดบัญชี เดบิต เครดิต

หมวดบัญชี แยกประเภท

 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อปะโยชน์ในการอ้างอิง และสะดวกในการค้นหา แบ่งได้ 5 หมวด  บัญชีหมวดสินทรัพย์ บัญชีหมวดหนี้สิน บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ บัญชีหมวดรายได้ บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์อยู่หมวดไหน
บัญชีสินทรัพย์ อยู่หมวด 1

หนี้สินอยู่หมวดไหน
บัญชีหนี้สิน อยู่หมวด 2

ส่วนของเจ้าของอยู่หมวด
บัญชีส่วนของเจ้าของ หรือ ทุน อยู่หมวด 3

หมวดบัญชี สินทรัพย์

ตัวอย่างบัญชีสินทรัพย์ เช่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน , สินทรัพย์หมุนเวียน , เงินสดและเงินฝากธนาคาร,เงินสด , เงินฝากธนาคาร , บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน , บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ , ลูกหนี้กรมสรรพากร , ภาษีซื้อ , ลูกหนี้กรมสรรพากร , ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ , ภาษีซื้อรอตัดจ่าย(เช่าซื้อ) , สินค้าคงเหลือ , ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

หมวดบัญชี หนี้สิน

ตัวอย่างบัญชีหนี้สิน เช่น หนี้สินหมุนเวียน , เจ้าหนี้การค้า , เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ , เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ , เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า , เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ , เงินกู้ยืมธนาคาร หนี้สินหมุนเวียนอื่น , เงินปันผลค้างจ่าย , ดอกเบี้ยค้างจ่าย , เงินประกันสังคมค้างจ่าย , ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย , ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย , ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 เป็นต้น

หมวดบัญชี ส่วนของเจ้าของ/ทุน

ตัวอย่างบัญชีส่วนของเจ้าของ/ทุน เช่น ทุนเรือนหุ้น , สำรองตามกฎหมาย , กำไร(ขาดทุน) สะสม , กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว , กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร , กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

หมวดบัญชี รายได้

ตัวอย่างบัญชีรายได้ เช่น รายได้จาการขายสินค้า , รายได้จาการขายสินค้าเชื่อ , รายได้จาการขายสินค้าสด , รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย , เพิ่มหนี้ , รายได้จากการบริการ , รายได้จากการโฆษณา , รายได้จากการจดทะเบียน , รายได้อื่น ๆ , รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด , ดอกเบี้ยรับ , กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ , กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา , เงินปันผล , รายได้อื่น ๆ เป็นต้น

หมวดบัญชี ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขาย , สินค้าคงเหลือต้นงวด , ซื้อสินค้าสำเร็จรูป , ซื้อสินค้าสำเร็จรูป , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ , ส่งคืนและส่วนลดรับ , สินค้าคงเหลือปลายงวด , ต้นทุนขายบริการ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าแรงบริการ , ค่าไฟฟ้าน้ำประปา , ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

หมวดบัญชี คือ
หมวดบัญชี คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 23, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top