การส่งคืนสินค้า คือ

รับทำบัญชี.COM | การส่งคืนสินค้า หากพบว่าเกิดชำรุด 3 ขั้นตอน

Click to rate this post!
[Total: 306 Average: 5]

การส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้า คือ

การส่งคืนสินค้า (Returns) เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณว่าตรงกับที่สั่งซื้อไปหรือไม่ หากพบว่าสินค้าที่ส่งมาเกิดชำรุดเสียหาย ปริมาณ หรือคุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไป ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะเลือกปฏิบัติวิธีใด ดังนี้
ผู้ขายอาจส่งสินค้าใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ กรณีนี้จะไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีด้านผู้ซื้อ
ผู้ซื้ออาจส่งคืนสินค้าที่ชำรุดเสียหาย หรือไม่ตรงตามต้องการให้ผู้ขาย โดย ผู้ขายไม่ต้องส่งสินค้าใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ เพียงแต่ผู้ขายจะต้องลดราคาสำหรับสินค้าที่ส่งคืนให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีที่ซื้อขายกันเป็นเงินเชื่อก็ลดหนี้ให้ผู้ซื้อ กรณีซื้อขายกันเป็นเงินสด ก็คืนเงินสดให้ผู้ซื้อตามจำนวนที่ส่งคืน
ผู้ขายและผู้ซื้อทำความตกลงกัน โดยให้ผู้ซื้อรับสินค้าไว้และผู้ขายจะลดราคาสินค้าให้ เนื่องจากการส่งคืนสินค้า หรือการให้ส่วนลดในกรณีนี้จะทำให้ยอดซื้อและยอดหนี้สินของผู้ซื้อลดลง ดังนั้น จึงต้องบันทึกบัญชี โดยผู้ซื้อจะต้องบันทึกการลดยอดหนี้หรือรับเงินสดคืนมา โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “ส่งคืนและส่วนลด” (Purchase Return and Allowance) และในการบันทึกบัญชีนั้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการที่เกิดขึ้นคือ ใบลดหนี้ สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1) ผู้ขายเป็นคนจัดทำเอกสารเพื่อลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อเรียกใบลดหนี้ ว่า “Credit Note”
2) ผู้ซื้อเป็นคนจัดทำเอกสารเพื่อขอลดหนี้จากผู้ขายเรียกใบลดหนี้ ว่า “Debit Note”

การส่งคืนสินค้า (Product Returns) เป็นกระบวนการที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อคืนสินค้าที่เขาได้ซื้อมากับผู้ขายหรือร้านค้า เหตุผลสำหรับการส่งคืนสินค้าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

 1. สินค้าเสียหายหรือมีข้อผิดพลาด ลูกค้าพบว่าสินค้ามีความชำรุดหรือข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในการขาย ในกรณีนี้, ลูกค้าสามารถขอการคืนเงินหรือสินค้าแทนที่มีคุณภาพสูงกว่า
 2. การสั่งซื้อผิด ลูกค้าอาจจัดซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือสั่งซื้อผิดสินค้า ในกรณีนี้, ลูกค้าอาจขอส่งคืนสินค้าและขอคืนเงินหรือสินค้าที่ถูกต้อง
 3. การตัดสินใจเปลี่ยนใจ ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจหลังจากซื้อสินค้าและต้องการส่งคืนสินค้าโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิค
 4. ระยะเวลาการคืนสินค้า บางร้านค้าอาจมีนโยบายที่อนุญาตให้ลูกค้าคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้, เช่น 7 วันหรือ 30 วันหลังการซื้อ

ขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการส่งคืนสินค้ารวมถึง

 1. ติดต่อร้านค้าหรือผู้ขาย ลูกค้าควรติดต่อร้านค้าหรือผู้ขายเพื่อแจ้งให้เขารู้ว่ามีความปัญหากับสินค้าและต้องการคืน
 2. ตรวจสอบนโยบายคืนสินค้า ลูกค้าควรตรวจสอบนโยบายคืนสินค้าของร้านค้าหรือผู้ขาย เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสินค้า เช่น ระยะเวลาที่อนุญาต, เงื่อนไขการคืนสินค้า, และวิธีการคืนสินค้า
 3. การจัดเตรียมสินค้า ลูกค้าควรจัดเตรียมสินค้าที่ต้องการส่งคืนโดยรักษาสภาพให้ดีและครบถ้วนรวมถึงบอกเหตุผลที่ต้องการคืน
 4. การคืนสินค้า ลูกค้าควรส่งคืนสินค้าตามวิธีที่ร้านค้าหรือผู้ขายกำหนด และแนบเอกสารเพิ่มเติมเช่น ใบเสร็จรับเงินหรือหมายเลขคำสั่งซื้อ (หากมี)
 5. การรับของคืนและการชดเชย ร้านค้าหรือผู้ขายจะตรวจสอบสินค้าที่คืนและประมวลผลการคืน จากนั้น, พวกเขาอาจจะชดเชยลูกค้าในรูปของเงินคืน, สินค้าแทน, หรือวิธีอื่น ๆ ที่ได้ตกลง

สำหรับลูกค้า, การส่งคืนสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิทธิ์และความพึงพอใจในการซื้อขาย และสำหรับธุรกิจหรือร้านค้า, การจัดการการส่งคืนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้า

มีหลายสาเหตุที่อาจเป็นเหตุผลในการคืนสินค้า ซึ่งอาจต่างกันไปตามกรณีและสถานการณ์ บางสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึง

 1. สินค้าเสียหายหรือมีข้อผิดพลาด ลูกค้าพบว่าสินค้ามีความชำรุดหรือข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในการขาย ในกรณีนี้, ลูกค้าสามารถขอคืนเงินหรือสินค้าแทนที่มีคุณภาพสูงกว่า
 2. การสั่งซื้อผิด ลูกค้าอาจจัดซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือสั่งซื้อผิดสินค้า ในกรณีนี้, ลูกค้าอาจขอส่งคืนสินค้าและขอคืนเงินหรือสินค้าที่ถูกต้อง
 3. ระยะเวลาการคืนสินค้า บางร้านค้าอาจมีนโยบายที่อนุญาตให้ลูกค้าคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้, เช่น 7 วันหรือ 30 วันหลังการซื้อ
 4. การตัดสินใจเปลี่ยนใจ ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจหลังจากซื้อสินค้าและต้องการส่งคืนสินค้าโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิค
 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า บางร้านค้าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับการคืนสินค้า เช่น สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม, ใบเสร็จรับเงินต้องถูกต้อง, ระยะเวลาการคืนสินค้า, หรือค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า
 6. การคืนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดส่วน ลูกค้าอาจพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่สมบูรณ์หรือขาดส่วน ซึ่งอาจต้องการการคืนหรือการส่งสินค้าทดแทน
 7. การจัดส่งผิด ถ้าร้านค้าส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือส่งผิดสินค้า, ลูกค้าอาจต้องการคืนสินค้าและขอคืนเงินหรือสินค้าที่ถูกต้อง
 8. การตกลงคืนสินค้า บางครั้ง, ลูกค้าและร้านค้าอาจตกลงคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนหรือสินค้าที่ถูกต้อง เป็นการแก้ไขสัญญาทางธุรกิจ

การคืนสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้า แต่สำหรับธุรกิจหรือร้านค้า, การจัดการการคืนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจและการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดีและน่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม >> F.O.B Shipping Point

การส่งคืนสินค้า คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )