ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 244 Average: 5] ในหน้า …

ดอกเบี้ยรับ งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 244 Average: 5]

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ คือ

ดอกเบี้ยรับ คือ (Interest Credit) รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวดไหน

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวด 4 รายได้

ดอกเบี้ยรับ บันทึกบัญชี

ตัวอย่างการการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยรับ

1. เมื่อถึงวันที่ต้องรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ดรับชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จึงต้องลงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้

2. เมื่อได้รับเงินสดค่าดอกเบี้ยแล้ว

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวด 4 รายได้

ดอกเบี้ยรับ ที่บริษัทได้นำไปให้คณะกรรมการกู้ยืม ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
ในกรณีนี้ กิจการจะต้องมีรายได้เกิดขึ้น ต้องนำรายได้จากเงินที่ให้กรรมการกู้ยืมนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วย

ดอกเบี้ยรับ คิดยังไง

การคิดดอกเบี้ยรับ (Interest Calculation) คือ กระบวนการที่ใช้ในการคำนวณยอดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้ยืมเงินหรือลงทุนให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ โดยผู้ให้ยืมหรือลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากเงินที่ถูกยืมหรือลงทุนไปเมื่อถึงกำหนดชำระเงินหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้กับผู้กู้หรือผู้ลงทุน

สูตรการคำนวณดอกเบี้ยรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้ยืมหรือลงทุน โดยทั่วไปแล้วสูตรที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยรับมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 1. ดอกเบี้ยแบบงวด (Simple Interest) สูตร ดอกเบี้ยรับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา (ในหน่วยของปี)

 2. ดอกเบี้ยแบบเปลี่ยนแปลง (Compound Interest) สูตร ดอกเบี้ยรับ = เงินต้น x (1 + อัตราดอกเบี้ย)^จำนวนครั้งที่เกิดดอกเบี้ย – เงินต้น

การคำนวณดอกเบี้ยรับแบบเปลี่ยนแปลงจะนับรวมทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการคำนวณ เมื่อถึงรอบถัดไปจะใช้ยอดเงินต้นรวมที่เพิ่มขึ้นในรอบก่อนหน้าเป็นเงินต้นในการคำนวณต่อไป

การคิดดอกเบี้ยรับมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลตอบแทนที่ได้รับ ได้แก่

 • เงินต้น ยอดเงินที่ถูกยืมหรือลงทุน
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละของเงินต้นที่จะได้รับเป็นดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่เกิดดอกเบี้ย ระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างการให้ยืมหรือลงทุนแต่ละครั้ง

การคำนวณดอกเบี้ยรับและวิธีการคิดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุน ควรตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคำนวณและผลตอบแทนที่คุณจะได้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ดอกเบี้ยรับ เป็นสินทรัพย์ประเภทใด

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

ดอกเบี้ยรับ อยู่ในงบอะไร

อยู่ในงบ กำไรขาดทุน
 

บันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับจากธนาคารเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบัญชีและการบริหารการเงินขององค์กรหรือบุคคล การบันทึกบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามรายได้และรายจ่ายในละเอียด ต่อไปนี้คือวิธีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

 1. เลือกบัญชีที่เหมาะสม สร้างบัญชีใหม่หรือใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับรายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร บัญชีเหล่านี้อาจถูกตั้งชื่อว่า “รายได้ดอกเบี้ยรับ” หรือ “ดอกเบี้ยรับธนาคาร” เพื่อให้ง่ายต่อการระบุและติดตาม.

 2. บันทึกการรับเงิน เมื่อคุณได้รับเงินดอกเบี้ยรับจากธนาคาร คุณควรบันทึกรายละเอียดในสมุดรายวันหรือในระบบบัญชีของคุณ เป็นการบันทึกวันที่รับเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ และชื่อของธนาคารที่มาจาก.

 3. สร้างรายการบัญชี ในระบบบัญชีของคุณ สร้างรายการบัญชีเพื่อบันทึกการรับเงินดอกเบี้ยรับ รายการนี้ควรระบุวันที่รับเงิน เลขบัญชีของธนาคาร จำนวนเงิน และรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าจำเป็น.

 4. บันทึกเข้าสู่ระบบบัญชี ในระบบบัญชีหรือซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ ทำการบันทึกรายการบัญชีที่คุณสร้างขึ้น โดยระบุข้อมูลตามรายละเอียดที่คุณได้รับจากการรับเงินดอกเบี้ยรับ.

 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลจริงที่คุณได้รับ.

 6. สรุปรายงานการรับเงิน เมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นปี คุณควรสรุปรายงานการรับเงินดอกเบี้ยรับในรายงานบัญชี เพื่อให้แสดงภาพรวมของรายได้ที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับธนาคาร.

การบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับจากธนาคารเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารการเงิน ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการกับรายได้ที่ได้รับอย่างมีระบบและเป็นรายละเอียดได้ในภายหลัง.

ดอกเบี้ยรับ คือ
ดอกเบี้ยรับ คือ
การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

คิดค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สิน เช่าซื้อ

การเปลี่ยนอายุการใช้งานสินทรัพย์ สรรพากร สินทรัพย์ที่ หักค่าเสื่อม หมดแล้ว อัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์เช่าซื้อ อัตราค่าเสื่อมราคา 2565 สรรพากร ตาราง ค่าเสื่อมราคา รถยนต์ ค่าเสื่อมราคารถบรรทุก 10 ล้อ วิธีคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ทางภาษี
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

จ้างบัญชี มีผลต่อ การสร้างความไว้วางใจ กับ ลูกค้า ไหม?

ความพึง พอใจ ในการใช้บริการ สำนักงานบัญชี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ สํา นักงาน รับ ทํา บัญชี ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชี จังหวัดนนทบุรี วิจัย คุณภาพ สำนักงานบัญชี วิจัย การเลือกใช้ สำนักงานบัญชี คุณภาพการให้บริการสำนักงานบัญชี งานวิจัย บัญชี ปี 2563 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

บริษัทนำเข้าสินค้า บริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจนําเข้าส่งออก นำเข้า ของมาขาย ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย การ นํา เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ตัวแทน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ 10 อันดับ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top