รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างรายงานการประชุม บริษัท ปังปอน จำกัด

Click to rate this post!
[Total: 197 Average: 5]

ตัวอย่าง รายงานการประชุม

ตัวอย่าง รายงานการประชุม…บริษัท รับทำบัญชีดอทคอม จำกัด…
ครั้งที่……1/2563………..
เมื่อ……01 มกราคม 2563………………….
ณ…….……บริษัท รับทำบัญชีดอทคอม จำกัด…………….
————————————-
ผู้มาประชุม…นาย โชคชัย พรหมชาติ.……………………………………………………………………
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) นาย วิฆเนศร์ สุขประดับ และ นาย อรัญ ตานีเทพ………………….…………….
เริ่มประชุมเวลา……09.00 น..…………………………………………………………………………….
วาระที่ 1.การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามคู่มือการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วาระที่ 2. การวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เนื่องจากมีการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะกระตุ้นศักยภาพการทำงานของพนักงาน จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน
วาระที่ 3. สรุปปัญหา
เนื่องจากมีการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้พนักงานต้องมีการตื่นตัวเพื่อที่จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อระบบที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
วาระที่ 4. สรุปการประชุมใหญ่ประจำปี 2563
หลังจากได้ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ตามวาระที่ 1 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ วาระที่ 2 เรื่อง การวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และวาระที่ 3 สรุปปัญหา ทางผู้บริหารได้เน้นย้ำถึงความรอบคอบในการทำงานของเจ้าหน้าทุกแผนก
วาระที่ 5. อื่นๆ
หลังจากได้สรุปวาระการประชุมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มีผู้เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณาในการประชุม
เลิกประชุมเวลา…………17.00 น.…………………………………………………………………………
ผู้จดรายงานการประชุม