2 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง ประกอบด้วย

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
[Total: 725 Average: 5]

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง คือ ( Liquidity Ratios ) ?

อัตราส่วนทางการเงิน  ตอนที่ 2
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) หมายถึง
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่นำมาคำนวณจากการนำสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) มาเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เพื่อหาอัตราส่วน (Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น หรือเพื่อใช้วัดสภาพคล่องของกิจการ
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนใช้วัดสภาพคล่องของกิจการแสดงความสามารถที่กิจการนำสินทรัพย์หมุนเวียนไปชำระหนี้สินหมุนเวียนได้กี่เท่า และสามารถชำระได้ทันเวลาหรือไม่
Current Ratio  =   สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน =            เท่า
1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องของกิจการอีกประเภทหนึ่งแสดงความสามารถที่กิจการจะนำสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว มาจ่ายชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทันเวลาหรือไม่
Quick Ratio =  (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน =            เท่า
หากผลลัพธ์ มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า กิจการนั้นมีสภาพคล่องที่ดี สินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ซึ่งมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้สินระยะสั้น
หากผลลัพธ์ มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า กิจการนั้นขาดสภาพคล่อง มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งอาจจะทำให้กิจการต้องกู้เงินเพิ่มหรือเปลี่ยนสินทรัพย์ระยะยาวเป็นเงินเพื่อมาใช้ชำระหนี้สินระยะสั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top