ต้นทุนการผลิต

2 ต้นทุนการผลิต คือ มีอะไรบ้าง ประกอบ สูตร

Click to rate this post!
[Total: 1369 Average: 5]

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต คือ

ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป เป็นต้นทุนที่่เกิดขึ้นในธุรกิจการผลิต การแบ่งประเภทของต้นทุนการผลิต ถ้าแบ่งตามองค์ประกอบของต้นทุนจะสามารถแบ่งประเภทของต้นทุนออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต

สูตรต้นทุนการผลิต

สูตรต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

องค์ประกอบต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าเราพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบ วัตถุดิบถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตสินค้า

 

นทนการผล เปนตนทนทั้งหมดที่กใชไปสาหรบการผลตสนคาในระหวางงวด ซึ่งกระบวนการผลตสนคบางชนดอาจใชระยะเวลานาน าใหนค้าบางหนวย นสิ้นงวด อาจจะยงผลตไมเสรงนั้นนทการผลตที่เกดขึ้นในระหวางงวด งเปนตนทนของสนคาที่ผลตเสรจในระหวางงวด (นคาสาเรจร) และนคาที่งอยในกระบวนการผล (งานระหวางท)

สูตร ต้นทนของสนคาที่ผลตเสร = งานระหวางทาตนงวด + นทนการผลงานระหวางทาปลายงวด

 

งบต้นทุนการผลิต

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต

     – วัตถุดิบทางอ้อม ( Indirect Materials ) หมายถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า แต่ใช้เป็นจำนวนน้อย และไม่สามารถคำนวณต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าได้โดยง่าย เช่น กาว น้ำมันหล่อลื่น ด้าย เป็นต้น
     – ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labor ) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เงินเดือนยามประจำโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น
     – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น
     – ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
     – ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา สินทรัพย์ถาวรในโรงงาน 
     – ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ในโรงงาน

บัญชีต้นทุนการผลิต

 

งบต้นทุนการผลิต

งบต้นทุนการผลิต หรือ รายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

                งบกำไรขาดทุนของธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจการผลิตจะแตกต่างกันในส่วนของต้นทุนสินค้าขาย

บริษัทขายสินค้า

บริษัทผลิตสินค้า

       สินค้าคงเหลือต้นงวด

+    ซื้อสุทธิระหว่างงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

–     สินค้าคงเหลือปลายงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่ขาย

      สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด

+    ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

–     สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่ขาย

ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • วัตถุดิบทางตรง ( Direct Materials ) หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยตรงในการผลิตสินค้า วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ
 • ค่าแรงทางตรง ( Direct Labor ) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานผลิตซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ( Manufacturing Overhead ) หรือ เรียกว่าโสหุ้ยการผลิต หมายถึง ต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการผลิตเหล่านี้จะ ได้แก่
       – วัตถุดิบทางอ้อม ( Indirect Materials ) หมายถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า แต่ใช้เป็นจำนวนน้อย และไม่สามารถคำนวณต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าได้โดยง่าย เช่น กาว น้ำมันหล่อลื่น ด้าย เป็นต้น
       – ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labor ) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เงินเดือนยามประจำโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น
       – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น
       – ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
       – ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา สินทรัพย์ถาวรในโรงงาน 
       – ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ในโรงงาน

ตัวอย่างต้นทุนการผลิต

                ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีการจัดทำงบต้นทุนการผลิตด้วย เพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าในแต่ละรอบเวลาบัญชี  ซึ่งการคำนวนงบต้นทุนการผลิตนั้นจะประกอบด้วย 3 อย่าง คือ 1)วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  2)ค่าแรงงานทางตรง 3)ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ซึ่งการที่เราจะทราบถึงต้นทุนการผลิตในธุรกิจของเรานั้น เราจะต้องนำ 3 สิ่งนี้มาคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ซึ่งจะมี
สูตรในการคำนวนดังนี้
สูตรการคำนวณต้นทุน: ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ตัวอย่าง โรงงานผลิตสินค้า ประกอบด้วย 1)วัตถุดิบทางตรง 150,000.-บาท ค่าแรงงานทางตรง 100,000.-บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต  120,000.-บาท สามารถคำนวณด้วยสูตรได้ดังนี้

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = 370,000 บาท

ซึ่งเมื่อเราคำนวณได้ต้นทุนในการผลิตแล้ว ก็จะนำข้อมูลที่ได้มาทำการประมาณต้นทุนการผลิต และตัดสินใจในการบริหารต้นทุนในครั้งต่อๆไป

ประเภทของต้นทุน มีกี่ประเภท

วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 23, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top