ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิตบัญชีค่าใช้จ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ 7 มีดังนี้ ExCEL

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต คือ

ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป เป็นต้นทุนที่่เกิดขึ้นในธุรกิจการผลิต การแบ่งประเภทของต้นทุนการผลิต ถ้าแบ่งตามองค์ประกอบของต้นทุนจะสามารถแบ่งประเภทของต้นทุนออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต

ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง

ต้นทุนการผลิตคือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ ดังนี้

 1. ค่าวัสดุเข้า ค่าวัสดุเข้าคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุประกอบเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ
 2. ค่าแรงงาน ค่าแรงงานคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ
 3. ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าสถานที่คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ในการผลิตสินค้าหรือบริการ
 4. ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ
 5. ค่าพลังงาน ค่าพลังงานคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
 6. ค่าบริหารจัดการ ค่าบริหารจัดการคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารจัดการในการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดส่งสินค้า
 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ

ต้นทุนการผลิต สูตร

สูตรต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบทางตรงใช้ไป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง

ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีการจัดทำงบต้นทุนการผลิตด้วย เพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าในแต่ละรอบเวลาบัญชี  ซึ่งการคำนวนงบต้นทุนการผลิตนั้นจะประกอบด้วย 3 อย่าง คือ 1)วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  2)ค่าแรงงานทางตรง 3)ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ซึ่งการที่เราจะทราบถึงต้นทุนการผลิตในธุรกิจของเรานั้น เราจะต้องนำ 3 สิ่งนี้มาคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ซึ่งจะมี
สูตรในการคำนวนดังนี้
สูตรการคำนวณต้นทุน ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ตัวอย่าง โรงงานผลิตสินค้า ประกอบด้วย 1)วัตถุดิบทางตรง 150,000.-บาท ค่าแรงงานทางตรง 100,000.-บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต  120,000.-บาท สามารถคำนวณด้วยสูตรได้ดังนี้

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = 370,000 บาท

ซึ่งเมื่อเราคำนวณได้ต้นทุนในการผลิตแล้ว ก็จะนำข้อมูลที่ได้มาทำการประมาณต้นทุนการผลิต และตัดสินใจในการบริหารต้นทุนในครั้งต่อๆไป

ต้นทุนการผลิต บัญชี

ต้นทุนการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ซึ่งเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นประกอบด้วยหลายๆ หมวดหมู่ ได้แก่

 1. ค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าหรือบริการ รวมถึงค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
 2. ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือทำความสะอาด สารเคมี และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร
 3. ค่าใช้จ่ายในการตลาด เช่น ค่าโฆษณา ค่าตลาดสินค้า และค่าบริการลูกค้า
 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหาร เช่น ค่าจ้างผู้บริหาร ค่าเช่าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบ

ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท

ต้นทุนการผลิตมีสามประเภท ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนกึ่งผันแปร ต้นทุนคงที่คือค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับการผลิต เช่น ค่าเช่าหรือเงินเดือน ต้นทุนผันแปรคือค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตามระดับของการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบหรือค่าแรงงาน ต้นทุนกึ่งผันแปรคือค่าใช้จ่ายที่มีส่วนประกอบทั้งคงที่และผันแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าบำรุงรักษา

ต้นทุนการผลิตมีหลายประเภท โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนใหญ่ (Prime Cost) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าวัตถุดิบและค่าแรงงานตรง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าหรือบริการ
 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม (Total Cost) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนใหญ่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการตลาด เป็นต้น
 3. ค่าใช้จ่ายไม่ตรง (Indirect Cost) หรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรวมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหาร ค่าเช่าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น

การเข้าใจและจัดการกับต้นทุนการผลิตทั้ง 3 ประเภทนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าได้ดีขึ้น

องค์ประกอบต้นทุนการผลิต

องค์ประกอบต้นทุนการผลิต ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าเราพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบ วัตถุดิบถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตสินค้า

องค์ประกอบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยหลายปัจจัย ดังนี้

 1. ค่าวัตถุดิบ (Raw Material Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ
 2. ค่าแรงงาน (Labor Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานในการผลิตสินค้าหรือบริการ รวมถึงค่าตอบแทนและประสบการณ์ของพนักงาน
 3. ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment and Supplies Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
 4. ค่าพลังงาน (Energy Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊ส
 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าไปยังสถานที่ผลิตหรือจำหน่าย
 6. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (Maintenance Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (Management Cost)  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการวางแผน ควบคุม และติดตามผล

ต้นทุนการผลิต คิดยังไง

ต้นทุนการผลิตสามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนค่าโสหุ้ย เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถช่วยลดต้นทุนแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงการควบคุมคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยรวม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ

สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจคือการจัดการต้นทุนการผลิตอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ สิ่งนี้สามารถเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และปรับกระบวนการให้เหมาะสม การเจรจากับซัพพลายเออร์ และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในระยะยาว

นทนการผล เปนตนทนทั้งหมดที่กใชไปสาหรบการผลตสนคาในระหวางงวด ซึ่งกระบวนการผลตสนคบางชนดอาจใชระยะเวลานาน าใหนค้าบางหนวย นสิ้นงวด อาจจะยงผลตไมเสรงนั้นนทการผลตที่เกดขึ้นในระหวางงวด งเปนตนทนของสนคาที่ผลตเสรจในระหวางงวด (นคาสาเรจร) และนคาที่งอยในกระบวนการผล (งานระหวางท)

สูตร ต้นทนของสนคาที่ผลตเสร = งานระหวางทาตนงวด + นทนการผลงานระหวางทาปลายงวด

งบต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่ายการผลิต

     – วัตถุดิบทางอ้อม ( Indirect Materials ) หมายถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า แต่ใช้เป็นจำนวนน้อย และไม่สามารถคำนวณต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าได้โดยง่าย เช่น กาว น้ำมันหล่อลื่น ด้าย เป็นต้น
     – ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labor ) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เงินเดือนยามประจำโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น
     – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น
     – ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
     – ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา สินทรัพย์ถาวรในโรงงาน
     – ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ในโรงงาน

งบต้นทุนการผลิต

งบต้นทุนการผลิต หรือ รายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

                งบกำไรขาดทุนของธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจการผลิตจะแตกต่างกันในส่วนของต้นทุนสินค้าขาย

บริษัทขายสินค้า บริษัทผลิตสินค้า
       สินค้าคงเหลือต้นงวด

+    ซื้อสุทธิระหว่างงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

–     สินค้าคงเหลือปลายงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่ขาย

      สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด

+    ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

–     สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด

=    ต้นทุนสินค้าที่ขาย

ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • วัตถุดิบทางตรง ( Direct Materials ) หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยตรงในการผลิตสินค้า วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ
 • ค่าแรงทางตรง ( Direct Labor ) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานผลิตซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ( Manufacturing Overhead ) หรือ เรียกว่าโสหุ้ยการผลิต หมายถึง ต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการผลิตเหล่านี้จะ ได้แก่
       – วัตถุดิบทางอ้อม ( Indirect Materials ) หมายถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า แต่ใช้เป็นจำนวนน้อย และไม่สามารถคำนวณต้นทุนเข้าไปในตัวสินค้าได้โดยง่าย เช่น กาว น้ำมันหล่อลื่น ด้าย เป็นต้น
       – ค่าแรงทางอ้อม ( Indirect Labor ) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้ เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เงินเดือนยามประจำโรงงาน เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น
       – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน เป็นต้น
       – ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในโรงงาน เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
       – ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา สินทรัพย์ถาวรในโรงงาน
       – ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ในโรงงาน

ประเภทของต้นทุน มีกี่ประเภท

วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต

Click to rate this post!
[Total: 387 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )