5 บิลเงินสด ตัวอย่าง ฟอร์ม ถูกต้อง EXCEL

Click to rate this post!
[Total: 32 Average: 4.9]

บิลเงินสด

บิลเงินสด

วิธีเขียน บิล เงินสด ที่ ถูก ต้อง สรรพากร

รายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ
  1. ผู้รับเงิน ไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
  2. ผู้รับเงิน ให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
  3. ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน และไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยทั้ง 3 ประเด็น จะต้องแยกให้ได้ว่า เข้าเกณฑ์ที่สามารถจัดทำเอกสารแนบ เพื่อนำมาลงบันทึกบัญชีได้หรือไม่

กรณีไม่เข้าเกณฑ์
ถือเป็น เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี มาตรา 65 ตรี (3) (9) (13) (18) เช่น รายจ่ายส่วนตัว  รายจ่ายกำหนดขึ้นเอง ร่ายจ่ายที่ไม่ได้ทำให้เกิดกำไร รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

กรณีที่เข้าเกณฑ์ สามารถจัดทำเอกสารประกอบแนบเพื่อลงบันทึกบัญชีนำภาษีมาใช้ในกิจการได้ โดยถือว่า เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรีกรณีอื่น)

ดังนั้น หากกิจการที่ทันดำเนินการอยู่ ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรซื้อสินค้า/บริการ ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้นำใบกำกับภาษีมาลงบรรทุกบัญชีอย่างสบายใจ แต่!! หากกิจการของท่านจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าจากผู้ขาย ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นประจำ ก็สามารถจัดทำทะเบียนผู้ขาย แล้วนำ “ใบแทนใบเสร็จรับเงิน” โดยระบุรายละเอียดการจ่ายชำระเงินอย่างชัดเจน โดยพนักงานที่เป็นคนจ่ายชำระพร้อมกับได้รับอนุมัติจากเจ้าของกิจการ ก็พอที่จะนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้

บิลเงินสด คือ

บิลเงินสด คือ ( Cash bill ) ส่วนใหญ่กิจการที่จะออก “บิลเงินสด” จะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากกิจการไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของกิจการของตนที่หัวบิลใบเสร็จให้ยุ่งยาก หรือบางรายกิจการอาจทำรายละเอียดของกิจการตนไว้ แต่!! ก็ไม่มีเลขที่ผู้เสียภาษีนิติบุคคลอยู่ในบิลนั้น

หากจะพูดเรื่องบิลเงินสด สามารถกล่าวถึงได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะทางภาษี ทางบัญชี ค่าใช้จ่าย และแบ่งย่อยหัวข้อให้พูดได้อีกหลายเรื่อง เพราะมีผลกระทบกับหลายส่วนในระบบ ซื้อ-ขาย ภายในประเทศไทย

บิลเงินสด เป็นเอกสารที่ไม่สามรถระบุรายละเอียดของผู้จ่ายชำระได้ แต่สามรถระบุชื่อผู้รับได้ จึงไม่สามารถนำมาเป็นเอกสารที่ใช้นำใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แต่ก็สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ (แต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น!!) ในการลงบันทึกบัญชี หากกิจการต้องการลงบัญชี ก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเด็ดขาด!!

หากกิจการที่เราดำเนินการอยู่ ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจึงไม่ควรซื้อสินค้าจากกิจการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีซื้อมูลค่าเพิ่มเพราะผู้ขาย ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้กับเราได้ จึงออกเอกสารที่เป็น “บิลเงินสด” ให้กับเรา ทำให้เราเสียเปรียบในระบบการค้าทางด้านภาษี เพราะกิจการเราของเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีแต่ภาษีขายไม่มีภาษีซื้อ) แต่หากบางกรณีที่กิจการกำลังดำเนินงานอยู่และเกิดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่!! จำเป็นจะต้องซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็สามารถนำ โดยออกเอกสาร “ใบรับรองที่กรมสรรพากรกำหนด (ใบสำคัญรับ/จ่าย/ใบแทน)” ใช้แทนใบเสร็จรับเงินไปก่อน โดยในใบนั้นจะต้องลงรายละเอียดผู้ซื้อผู้รับและข้อมูลให้ครบถ้วน ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี หรือ ทางภาษีได้

บุคคลธรรมดา ออกบิล เงินสด

ใบสาคัญรับเงิน ใช้ในกรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน

บุคคลธรรมดา-ออกบิลเงินสด

ดาวน์โหลดบิลเงินสด บุคคลธรรมดา

บิลเงินสดบุคคลธรรมดา Doc

โปรแกรมออกบิลเงินสด ฟรี

โปรแกรมออกบิลเงินสด Word, Excel

ดาวน์โหลดบิลเงินสด

บิลเงินสด Excel

บิลเงินสด Doc

บิลเงินสด ทำเองได้ไหม

ทําบิลเงินสดเอง ร้านค้าขนาดเล็กโดยทั่วไป สามารถทำบิลเงินสดเองได้ โดย ใชโปรแกรมออกบิลเงินสด Excel ระบบเก็บเงินร้านอาหาร ระบบแคชเชียร์ Excel 2019 ก็สามารถทำบิลเงินสดได้เพียงแค่สามารถใช้สูตรพื้นฐานเป็นก็ทำได้ไม่ยาก

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร

ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละคราว และผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการสามารถร้องขอให้ผู้รับเงินค่าสินค้า หรือบริการออกหลักฐานการรับเงินได้ด้วยเช่นกัน

ใบเสร็จ รับ เงิน กับ บิล เงินสด

  • ใบเสร็จรับเงิน อาจใช้ในกรณีที่ ผู้รับสินค้าหรือบริการ ได้รับสินค้าหรือบริการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 30 วัน หรือ 90 วัน ถึงมีการจ่ายชำระเงิน ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการ จึงออกหลักฐานการรับเงินในการรับชำระหนี้ในครั้งนั้นๆ
  • บิลเงินสด อาจใช้ในกรณีที่ ผู้รับสินค้าหรือบริการ ได้รับสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ่ายชำระหนี้ในครั้งนั้นทั้นที

บิลเงินสดภาษาอังกฤษ

บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ

ผู้รับเงิน ภาษาอังกฤษ ใน ใบเสร็จ

ผู้รับเงิน (Receiver)

ดาวน์โหลดบิลเงินสด ภาษาอังกฤษ

บิลเงินสดภาษาอังกกษ Excel 

บิลเงินสดภาษาอังกฤษ Doc

 

บิลเงินสด เป็นรายจ่าย หากกิจการต้องการจะลงบัญชีเพื่อนำมาเป็นรายจ่าย

บิลเงินสด ไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้รับเงิน แต่สามารถระบุไว้ได้ว่าผู้ใดเป็นคนจ่าย จึงไม่นิยมนำมาใช้ในกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากกิจการต้องการจะลงบัญชีเพื่อนำมาเป็นรายจ่าย จะต้องออกใบสำคับ ให้กับ “บิลเงินสด” ใบนั้น เพื่อแนบเป็นหลักฐานในการลงบันทึกบัญชี

ปลายปี 2559 สรรพากรได้จัดทำคู่มือหรือเอกสาร ที่สามารถนำ ร่ายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ถูกต้องได้ ให้กับกิจการ คือ คู่มือ “การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

 

บิลเงินสด
บิลเงินสด

Leave a Comment

Scroll to Top